The new A-Class.

#我的

混身散發著運動氣息-表現在行經的每一吋道路上:新一代 A-Class 以其設計兌現此承諾。新一代 A-Class 以其霸氣的前擾流裙、充滿張力的側面線條、以及可選配全 LED 尾燈、既醒目、又突出的車尾,將移動的熱情這項訊息傳達出去。

                                                                                                                          
優惠 照片 車色 車款 內裝 建議售價     採取行動
A 180 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/織布- 黑 (綠色飾條)
$ 1,501,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/織布- 黑 (紅色飾條)
$ 1,501,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/織布- 黑 (綠色飾條)
$ 1,501,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/織布- 黑 (紅色飾條)
$ 1,501,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/織布- 黑 (紅色飾條)
$ 1,501,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/織布- 黑 (紅色飾條)
$ 1,501,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,510,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/織布- 黑 (紅色飾條)
$ 1,530,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/織布- 黑 (綠色飾條)
$ 1,530,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/織布- 黑 (綠色飾條)
$ 1,530,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/織布- 黑 (綠色飾條)
$ 1,530,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/織布- 黑 (綠色飾條)
$ 1,530,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/織布- 黑 (紅色飾條)
$ 1,530,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/織布- 黑 (綠色飾條)
$ 1,530,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/織布- 黑 (綠色飾條)
$ 1,530,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/織布- 黑 (綠色飾條)
$ 1,530,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,539,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,539,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,539,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,539,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,539,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:(Std) ARTICO 內裝-灰/黑
$ 1,539,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,539,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/織布- 黑 (綠色飾條)
$ 1,552,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,561,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/織布- 黑 (綠色飾條)
$ 1,581,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,581,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,581,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,581,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,581,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,581,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,581,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,581,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,581,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,581,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,581,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,581,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/織布- 黑 (綠色飾條)
$ 1,608,000
A 180 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/織布- 黑 (綠色飾條)
$ 1,608,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000
A 180 AMG LINE 車身型式:掀背車
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,610,000