The S-Class.

讓智慧人生更得心應手

讓智慧人生更得心應手

車界的夢幻車款與領航之光 ─ 全新 S-Class。與這輛獨一無二的豪華房車親密接觸,每一刻都是難忘的體驗:旅遊、事業、紓壓、品味以及行車安全性 – 與轎車界的典範相比,沒有其他車款能給得更多。

                                                                                                                          
優惠 照片 車色 車款 內裝 建議售價     採取行動
S 560 L 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 7,780,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車 $ 6,654,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車 $ 6,654,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車 $ 6,654,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車 $ 6,654,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車 $ 6,654,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車 $ 6,654,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車 $ 6,654,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車 $ 6,654,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車 $ 6,388,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,981,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,981,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,981,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,981,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,981,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,981,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,981,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S450 L 17/18 車身型式:四門轎車
內裝:(Std) Nappa真皮-黑
$ 5,960,000
S 350D L 車身型式:四門轎車
內裝:真皮-黑
$ 4,880,000
S 350D L 車身型式:四門轎車
內裝:真皮-黑
$ 4,880,000
S 350D L 車身型式:四門轎車
內裝:真皮-黑
$ 4,880,000
S 350D L 車身型式:四門轎車
內裝:真皮-黑
$ 4,880,000
S 350D L 車身型式:四門轎車
內裝:真皮-黑
$ 4,880,000
S 350D L 車身型式:四門轎車
內裝:真皮-黑
$ 4,880,000
S 350D L 車身型式:四門轎車
內裝:真皮-黑
$ 4,880,000
S 350D L 車身型式:四門轎車
內裝:真皮-黑
$ 4,880,000
S 350D L 車身型式:四門轎車
內裝:真皮-黑
$ 4,880,000
S 350D L 車身型式:四門轎車
內裝:真皮-黑
$ 4,880,000
S 350D L 車身型式:四門轎車
內裝:真皮-黑
$ 4,880,000
S 350D L 車身型式:四門轎車
內裝:真皮-黑
$ 4,880,000
S 350D L 車身型式:四門轎車
內裝:真皮-黑
$ 4,880,000
S 350D L 車身型式:四門轎車
內裝:真皮-黑
$ 4,880,000