The new GLA.

不止於此

不止於此

全新 GLA 與眾不同,來自 Mercedes-Benz 的新生運動休旅,融合了跑車般的設計與極佳的日常實用性,都會風的設計,能在新生運動休旅的級距中展現其領先地位。

                                                                                          
優惠 照片 車色 車款 內裝 建議售價     採取行動
GLA 200 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 2,015,000
GLA 200 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 2,010,000
GLA 200 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 2,010,000
GLA 200 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 2,010,000
GLA 200 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 2,010,000
GLA 200 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 2,010,000
GLA 200 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 2,010,000
GLA 200 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-灰/黑
$ 2,010,000
GLA 200 D 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,870,000
GLA 200 D 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,870,000
GLA 200 D 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,870,000
GLA 200 D 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,870,000
GLA 200 D 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,870,000
GLA 200 D 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,870,000
GLA 180 AMG LINE 車身型式:五門運動跑旅
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,849,000
GLA 180 AMG LINE 車身型式:五門運動跑旅
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,820,000
GLA 180 AMG LINE 車身型式:五門運動跑旅
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,820,000
GLA 180 AMG LINE 車身型式:五門運動跑旅
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,820,000
GLA 180 AMG LINE 車身型式:五門運動跑旅
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,820,000
GLA 180 AMG LINE 車身型式:五門運動跑旅
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,820,000
GLA 180 AMG LINE 車身型式:五門運動跑旅
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,820,000
GLA 180 AMG LINE 車身型式:五門運動跑旅
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,820,000
GLA 180 AMG LINE 車身型式:五門運動跑旅
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,820,000
GLA 180 AMG LINE 車身型式:五門運動跑旅
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,820,000
GLA 180 AMG LINE 車身型式:五門運動跑旅
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,820,000
GLA 180 AMG LINE 車身型式:五門運動跑旅
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,820,000
GLA 180 AMG LINE 車身型式:五門運動跑旅
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,820,000
GLA 180 AMG LINE 車身型式:五門運動跑旅
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,820,000
GLA 180 AMG LINE 車身型式:五門運動跑旅
內裝:ARTICO/DINAMICA 內裝-黑
$ 1,820,000
GLA 180 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,763,000
GLA 180 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,720,000
GLA 180 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,720,000
GLA 180 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,720,000
GLA 180 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,720,000
GLA 180 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,720,000
GLA 180 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,720,000
GLA 180 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,720,000
GLA 180 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,720,000
GLA 180 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,720,000
GLA 180 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,720,000
GLA 180 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,720,000
GLA 180 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,720,000
GLA 180 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,720,000
GLA 180 車身型式:五門運動跑旅
內裝:(Std) ARTICO 內裝-黑
$ 1,720,000